Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
piątek, 26 listopada 2021 08:13

Komputery dla uczniów z rodzin byłych pracowników PPGR

Ważna informacja dla osób, które złożyły oświadczenia o chęci otrzymania sprzętu komputerowego dla uczniów! Prosimy o uzupełnienie dokumentów!

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, operator programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” po raz kolejny wprowadził zmiany w dokumentacji konkursowej. Według operatora, złożone oświadczenia dotyczące przyznania sprzętu komputerowego będą pozytywnie zweryfikowane w przypadku udokumentowania ich innymi dokumentami.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyło na gminy obowiązek uzyskania od wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. Dlatego prosimy o:

 1. przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pracę krewnego w PGR (np. świadectwo pracy, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa z właściwym wpisem, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie Rp-7 itp.),
 2. przedłożenie kopii dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej między uczniem a osobą pracującą w PGR (która musi być rodzicem, dziadkiem, babcią, pradziadkiem bądź prababcią ucznia),
 3. w przypadku, kiedy uczeń nie jest zameldowany na terenie Gminy Goleniów – przedłożenie dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania jego rodziców bądź prawnych opiekunów na terenie tej gminy. Takim dokumentem może być np. akt nabycia lokalu, umowa najmu lub użyczenia, pierwsza strona ostatniego zeznania podatkowego, rachunki za media w lokalu, zawierające personalia rodzica lub opiekuna prawnego.

Składane kopie dokumentów muszą być opatrzone dopiskiem „potwierdzam za zgodność” oraz czytelnym podpisem osoby, która reprezentuje ucznia wnioskującego o sprzęt komputerowy.

Nieuzupełnienie dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty będą przyjmowane w Ośrodku Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej w Goleniowie, ul. Pocztowa 2 (I piętro) od poniedziałku 29 listopada 2021 r. do piątku 10 grudnia 2021 r. w godzinach 8.30-16.00.
Osobą wyznaczoną przez Burmistrza Gminy Goleniów do przyjmowania dokumentów oraz ich wstępnej weryfikacji jest p. Cezary Martyniuk, z którym w godzinach pracy można się kontaktować telefonicznie (531 161 231) bądź mailowo ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.