Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
wtorek, 04 stycznia 2022 13:45

Złóż wniosek o dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy. Oznacza to, że część gospodarstw domowych, najmocniej dotknięta podwyżkami cen prądu i gazu, będzie mogła liczyć na pieniądze od państwa.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł* netto mies.
 • 600 zł dla gospodarstw 2 – 3-osobowych o dochodach do 1500 zł* netto na os. mies.
 • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł* na os. mies.
 • 1150 zł dla gospodarstw przynajmniej 6-osobowych o dochodach do 1500 zł* na os. mies.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Jeżeli dom ogrzewany jest za sprawą: kotła, kominka, kozy, ogrzewacza powietrza itp., w którym wykorzystuje się węgiel lub paliwa węglopochodne (konieczny wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków), to wysokość dodatku osłonowego wzrasta o 25 %

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek można składać od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
 • tradycyjnie (papierowo) w Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, przy ul. Pocztowej 13, w Biurze obsługi świadczeń rodzinnych, na parterze, w pokoju nr 09A, tel. 91 460 14 72

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny:

 • na stronie internetowej - https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2
 • w Centrum Usług Społecznych w Goleniowie, ul. Pocztowa 13
 • w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie, ul. Wojska Polskiego 28
 • w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie, Plac Lotników 1.

Pracownicy CUS proszą o wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Pozostałe informacje:

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie od 1 lutego 2022 do do 31 października 2022 r. – świadczenie zostanie wypłacone w jednej racie najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000000101.pdf

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.