Dzisiaj jest: 25 Lutego 2021 roku    |    Imieniny: Wiktor, Cezary, Zygfryd

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

telefony covid 2021 02 24

Kto nie musi składać deklaracji i ponosić opłat na rzecz gminy?

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej implementacja na grunt lokalny w Gminie Goleniów powoduję, że nie wszyscy mieszkańcy gminy będą mieli tożsamy zakres obowiązków związanych z jej formalno – prawnym charakterem. Nie wszyscy mieszkańcy są właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a więc nie wszyscy podlegają wyżej wymienionym obowiązkom. Kluczowym dla określenia kto musi złożyć deklaracje i dokonywać na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami jest zapis zawarty w art. 2 ust 3. Ustawy, który stanowi, iż dla budynków wielolokalowych, w których ustanowiona jest odrębna własność lokali, obowiązki przypisane w ustawie właścicielom nieruchomości obciążają zarządców nieruchomości.

Z tego powodu więc sytuacja mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej nie jest tożsama. Ustawa wskazuje, że partnerem gminy do rozliczeń jest zarządca czy spółdzielnia, a nie mieszkańcy budynków w zabudowie wielorodzinnej. Zarządcy nieruchomości złożą deklarację i wnosić będą opłaty za całą nieruchomość wielolokalową. Oni też będą rozliczać całość opłat pomiędzy poszczególne lokale w danej nieruchomości. Z zarządcą, gmina będzie w trybie administracyjnym prowadzić postępowania związane z gospodarowaniem odpadami na nieruchomości.

Z kolei właściciel nieruchomości zamieszkałej  w zabudowie jednorodzinnej i niezamieszkałej (np. sklep, magazyn, instytucja, punkty usług itp.), na której powstają odpady komunalne jest zobowiązany złożyć deklaracje i dokonywać wpłat. I z nim gmina będzie współpracować przy przedmiotowych kwestiach.

Inaczej rzecz ujmując i mówiąc wprost można stwierdzić, że jeżeli ktoś do tej pory sam zawierał umowę na wywóz odpadów to obowiązki związane z nowym system jak najbardziej go dotyczą. Jeżeli dla nieruchomości, w której mieszka umowę taką zawierał zarządca to na zarządcy właśnie spoczywają obowiązki rozwiązania umowy i złożenia deklaracji.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.