Dzisiaj jest: 28 Maja 2023 roku    |    Imieniny: Augustyn, Jaromir, Wilhelm

środa, 21 stycznia 2015 09:31

Dofinansowanie na usuwanie azbestu

Gmina Goleniów po raz kolejny składać będzie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem azbestu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W ramach uzyskanej dotacji pokryte zostaną koszty demontażu płyt azbestowych wraz z transportem oraz ich utylizacja. Gmina Goleniów w drodze przetargu wybierze wykonawcę na kompleksową realizację tego zadania.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowanie na usunięcie azbestu, powinny do 31 marca 2015 r. złożyć docwniosek  w Urzędzie Gminy.

Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanej informacji.

Każda nieruchomość, na której znajduje się azbest lub wyroby azbestowe powinna znajdować się w pdfInwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest. Jeżeli dana nieruchomość nie została w inwentaryzacji ujęta należy zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska, tel. 91 46 98 234, pok. 206.

Powyższe zadanie realizowane będzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu Gminie Goleniów wnioskowanej kwoty. W przypadku otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie termin wykonania wnioskowanych robót zostanie indywidualnie uzgodniony.

Planowany termin realizacji zadania czerwiec – wrzesień 2015 r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ogłosił nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest adresowany dla przedsiębiorców. Zainteresowani przedsiębiorcy składają wnioski indywidualnie. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie www.wfos.szczecin.pl

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.