Dzisiaj jest: 1 Kwietnia 2023 roku    |    Imieniny: Grażyna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
środa, 13 października 2021 11:16

Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Zapraszamy do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom pobierającym naukę w szkole podstawowej i średniej pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR.

Gmina za uzyskane środki będzie mogła zakupić i przekazać beneficjentom:

 •   ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami 
 •   ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 •   usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie OŚWIADCZENIA, w którym rodzic / opiekun prawny lub pełnoletnie dziecko potwierdza, że:

a) dziecko wskazane w oświadczeniu ZAMIESZKUJE miejscowość, W KTÓREJ FUNKCJONOWAŁO NIEGDYŚ ZLIKWIDOWANE PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ROLNEJ,

b) dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to:

 • pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej
 • i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

c) dziecko nie otrzymało na własność LUB W DRODZE UŻYCZENIA, w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. (UWAGA – nastąpi weryfikacja, czy osoba składająca oświadczenie korzystała ze sprzętu szkolnego na zasadzie użyczenia)

Nieprzekraczalny termin składania oświadczeń upływa 25 października 2021 r. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia należy składać w BOI UGiM Goleniów w godzinach pracy urzędu.

 

Dokumenty do pobrania:

docOświadczenie dla rodzica

odtZałącznik nr 1 - zgoda przetwarzanie danych osobowych dla rodzica

docOświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność

odtZałącznik nr1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla ucznia

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.